Algemene Leveringsvoorwaarden Tracee.nu

 

Artikel 1: Begrippen

Opleidingen

Alle door of vanwege of onder licentie van Tracee.nu verzorgde of georganiseerde

Opleidingsprogramma’s of onderdelen van opleidingsprogramma s van een of meer dagdelen,

Vaardigheidstrainingen, workshops of seminars.

Examen

Een door of vanwege Tracee.nu of door een derde af te nemen examen volgend op een opleiding.

Contractant

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst met Tracee.nu sluit.

Deelnemer

Een natuurlijk persoon die daadwerkelijk aan een opleiding, al dan niet gevolgd door een examen,

deelneemt, althans voor een opleiding is ingeschreven.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en

overeenkomsten waarbij Tracee.nu goederen en/of diensten van welke aard ook aan contractant

levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze

uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Indien een overeenkomst leidt tot

vervolgovereenkomsten worden deze algemene voorwaarden ook geacht op deze volgende

overeenkomsten van toepassing te zijn.

2.2 Toepasselijkheid van inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van

de hand gewezen.

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de

overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2.4 Tracee.nu heeft het recht haar rechten en bevoegdheden uit de betreffende overeenkomst aan

derden over te dragen. Zonder schriftelijke toestemming van Tracee.nu mag de contractant haar

rechten en verplichtingen jegens Tracee.nu niet aan derden overdragen.

2.5 Tracee.nu kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten

van rechtshandelingen per email.

 

Artikel 3:Inschrijving/totstandkoming overeenkomst

3.1 Inschrijving voor een door Tracee.nu verzorgde opleiding en /of examen geschiedt uitsluitend schriftelijk, per aangeleverd formulier,fax of per email.

3.2 Tracee.nu houdt zich het recht voor een inschrijving voor een opleiding zonder opgave van reden te weigeren.

3.3 De overeenkomst tussen de contractant en Tracee.nu komt tot stand na een schriftelijke bevestiging door Tracee.nu van een schriftelijke aanmelding, fax of email.

3.4 Tracee.nu behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een opleiding te annuleren, dan wel opleidingsgroepen samen te voegen. Tracee.nu zal de contractant in het voorkomende geval daarvan tijdig op de hoogte stellen. In een dergelijk geval is Tracee.nu geen vergoeding aan contractant verschuldigd.

 

Artikel 4: Betaling en prijzen

4.1 De contractant dient uiterlijk 14 dagen na de eerste uitvoeringsdatum van de opleiding het verschuldigde cursusgeld te hebben betaald dan wel via een automatische incasso Tracee.nu te

hebben gemachtigd. Desgevraagd tekent de contractant hiervoor bij schriftelijke aanmelding van

de opleiding.

4.2 Bij niet-tijdige betaling door contract behoudt Tracee.nu zich het recht voor de nakoming van

haar verplichtingen jegens de contractant en/of deelnemer(s) op te schorten.

Algemene leveringsvoorwaarden Tracee.nu

4.3 De contractant is gehouden alle kosten aan de zijde van Tracee.nu verband houdend met een

te late betaling door de contractant, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) de wettelijke

rente en de eventuele kosten voor juridische bijstand aan Tracee.nu te voldoen. Indien contractant

na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Tracee.nu de vordering uit handen geven, in welk geval contractant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

4.4 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege

worden opgelegd.

 

Artikel 5: Annulering

5.1 Annulering door de contractant is uitsluitend schriftelijk mogelijk.

5.2 De contractant is aan Tracee.nu ingeval van annulering tot twee weken vóór aanvang van een

opleiding 10 % van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering nadien is het volledige bedrag verschuldigd.

Artikel 6: Ontbinding

6.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de  overeenkomst. Voorts zijn partijen bevoegd de overeenkomst door een aangetekende schriftelijke

tot de andere partij gerichte verklaring te ontbinden in geval:

a. de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;

b. de onderneming van de andere partij geliquideerd of gestaakt wordt;

c. de andere partij surseance van betaling vraagt of verleend wordt;

d. de ene partij in redelijkheid geacht moet worden niet (meer) aan zijn verplichtingen jegens de andere partij te voldoen.

6.2 Indien de contractant op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, kan zij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Tracee.nu nog niet is uitgevoerd.

 

Bedragen die Tracee.nu voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 7: Verhindering/niet deelnemen

7.1 Bij verhindering of niet deelnemen aan een opleiding door een deelnemer is de contractant het gehele bedrag ter zake van de opleiding aan Tracee.nu verschuldigd.

7.2 Indien een deelnemer niet in staat is de opleiding bij te wonen, is de deelnemer bevoegd eenmalig een vervanger in zijn plaats naar de opleidingsbijeenkomst te sturen.

 

Artikel 8: Programma/rooster opleiding

8.1 Tracee.nu behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de opleidingsbijeenkomst te wijzigen. Tracee.nu zal de contractant daarvan tijdig op de hoogte stellen.

8.2 De contractant kan het tijdstip wijzigen. In overleg zal de deelnemer dan deelnemen aan de training op een ander tijdstip. De administratiekosten hiervoor bedragen 85,-- welke Tracee.nu in rekening zal brengen bij de contractant.

 

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op alle door Tracee.nu verzorgde opleidingen, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken of gebruikte lesmateriaal berusten bij Tracee.nu. Niets uit

de door Tracee.nu verzorgde opleidingen, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken of gebruikte les materiaal mag op enigerlei wijze in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tracee.nu.

 

Artikel 10: Geheimhouding

10.1 Geen der partijen zal enige informatie betrekking hebbend op de overeenkomst tussen partijen

alsmede aan elkaar verstrekte informatie betreffende de opleiding, het opleidingsprogramma, het gebruikte of te gebruiken opleidingsmateriaal, de opleidingsbehoefte en alles wat hiermee verband houdt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij, aan derden bekend maken. Partijen zullen, voor zover dat redelijkerwijs kan worden gevergd, alles in het werk stellen om te verhinderen dat onbevoegde derden van deze informatie kennis kunnen nemen.

10.2 Het bepaalde in artikel 10.1 geldt zowel tijdens als na afloop van de looptijd van een overeenkomst.

 

Artikel 11: Docenten

11.1 Tracee.nu spant zich in gekwalificeerde trainers de opleidingen te laten verzorgen.

11.2 Tracee.nu behoudt zich het recht voor aangekondigde trainers te vervangen.

 

Artikel 12: Examens

12.1 Op alle door of vanwege Tracee.nu verzorgde examens is het Examenreglement van toepassing dat door Tracee.nu aan de deelnemers van de opleiding op aanvraag zal worden verstrekt.

12.2 In het geval examens door derden worden afgenomen zal Tracee.nu zich inspannen de deelnemers tijdig omtrent de gehanteerde exameneisen te informeren. Tracee.nu is niet aansprakelijk voor enige schade van de contractant en/of een deelnemer die in dit verband door

tekort schieten door Tracee.nu wordt veroorzaakt.

 

Artikel 13: Legitimatie

13.1 Deelnemers aan een opleiding en/of examen zijn verplicht zich op verzoek van een docent of een medewerker van Tracee.nu te legitimeren conform de eisen van de Wet op de Identificatieplicht.

 

Artikel 14: Non concurrentie

14.1 Het is de contractant niet toegestaan op basis van de door Tracee.nu verzorgde opleiding, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Tracee.nu.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1 De totale aansprakelijkheid van Tracee.nu wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uit hoofde van de ontbinding van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de netto factuurwaarde van de opdracht die het onderwerp van de vordering is of daarmee verband houdt. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR 5.000,--. Aansprakelijkheid van Tracee.nu voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, het verloren gaan van gegevens of bestanden, verlies van geld of waardepapieren door gebruik of het niet kunnen gebruiken door Opdrachtgever of derden van de apparatuur, programmatuur of materialen en alle andere dan de in het eerste lid beschreven vorm van schade, is uitgesloten.

15.2 Eventuele aanspraken op een schadevergoeding dienen binnen vier weken na ontdekking door de contractant en/of deelnemer van de beweerdelijke tekortkoming van Tracee.nu schriftelijk door

de contractant aan Tracee.nu te zijn medegedeeld..

15.3 Aangaande aanbesteding van subsidies zal Tracee.nu alle noodzakelijke administratie verrichten in samenwerking met de contractant. Tracee.nu kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de subsidie niet gegund wordt.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht/forum keuze

16.1 De overeenkomsten tussen Tracee.nu en contractant worden beheerst door Nederlands recht.

16.2 Geschillen welke tussen Tracee.nu en contractant mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst, deze algemene voorwaarden, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.